De ABN AMRO Foundation vraagt: ``Hoe kunnen we onze programmering zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoefte van jongeren van Zuidoost?``

Hoe kunnen we voor de jongeren in Zuidoost het verschil maken door onze kennis en kunde in te zetten?

Niet alle kinderen in Nederland hebben dezelfde kansen. Kansen hangen voor een deel af van het nest waarin je opgroeit en de plek waar de wieg staat. Investeringen van ouders en de bredere omgeving zijn cruciaal voor de kansen die kinderen krijgen om zich te ontplooien. ABN AMRO maakt zich hard voor grotere kansengelijkheid en wil bijdragen aan een mooie toekomst voor alle kinderen. Hoewel verschillende stichtingen, instanties en individuen hier hard voor werken, is er nog een hoop werk te verrichten. Het lijkt er zelfs op dat de kansenongelijkheid steeds verder toeneemt, het steeds belangrijker wordt waar je wieg staat (zie Muilwijk-Vriend et al., 2019) en wat het inkomen van je ouders is (Smeets et al., 2020). Omdat ABN AMRO verhuist naar Amsterdam Zuidoost, is de keuze gemaakt hier te starten en iets te betekenen voor de wijk waar de bank straks opnieuw gevestigd is. Social Envoy werd gevraagd te onderzoeken wat de behoefte onder jongeren is en aansluitend een programmering te ontwerpen in samenwerking met vier partijen en hun leerlingen: het dr. Lely Lyceum, OSB, Stichting Life Skills en Stichting Studiezalen.

“ Ik wil gewoon gelukkig zijn. Moet ik dan echt eerst een excellente baan hebben later? ”

Leerling

Het ontwerpproces

Het onderzoek bestond uit drie fases van dataverzameling waarbij we studies vanuit de partnerorganisaties hebben opgevraagd. Dit zijn studies waaraan zij al hebben meegewerkt of gebruiken in de praktijk. Hiermee voorkomen we dat we dingen dubbel doen of onnodig veel tijd vragen. De informatie uit deze dataverzameling hebben we vertaald naar trends om te bepalen op welke ontwikkelingen we ons zouden richten in de volgende fases. We hebben creatieve sessies en interviews gehouden op 4 locaties met docenten, leerlingen en andere professionals. Als laatste hebben we 1 grote co-creatie sessie gehouden met alle betrokkenen om alle kennis bij elkaar te brengen. Dit hebben we gedaan door op verschillende niveaus ‘journeys’ te ontwerpen om behoefte en aanpak helder te krijgen. Op basis daarvan zijn we tot een blauwdruk gekomen dat laat zien welke onderwerpen en welk proces voor ABN AMRO (en andere partijen) van belang zijn bij de talentontwikkeling van jongeren.

De onderzoeksaanpak is gebaseerd op de methode design thinking en Theory U. De opdracht vanuit ABN AMRO was immers om alles in co-creatie te doen, te werken met alle kennis en kunde die er is en vooral echt aan te sluiten op de behoeftes van jongeren in Zuidoost. Onderzoeksmethoden die we hebben gebruikt zijn trendanalyse, context mapping, mindmapping, 3D sculpture en journey mapping.

“In het gehele onderzoek staat wederkerigheid centraal. Iedereen leert van elkaar en we doorlopen samen het proces van ontmoeting, intentie, doen, leren en reflecteren. Het masterplan Zuidoost is alleen uit te voeren als iedereen verantwoordelijkheid en eigenaarschap pakt. Deze samenwerking is de basis om het verschil te maken.”

Opdrachtgever

Focus op de kennis van de jongeren en hun omgeving

In de meeste onderzoeken t.a.v. het ontwikkelen van programma’s wordt meestal met de schoolleiding gesproken. De volwassen stem klink vaak sterk door. In dit onderzoek hebben we ons naast de andere belanghebbenden specifiek gericht op de jongeren waar het over gaat. Met hen hebben we met verschillende methoden geëxploreerd om te ontdekken hoe zij kijken naar onderwerpen zoals toekomst, stress, hulp, en de wijk.

Het onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een blauwdruk voor de programmering van Social Point, gericht op jongeren in Zuidoost. Het is gebaseerd op hun behoefte en past bij de ambitie van ABN AMRO. In het vooronderzoek zijn acht thema’s gevonden waarvan vier zijn verwerkt in de blauwdruk namelijk echte vraagstukken, financiële vaardigheden, ondernemerschap en vaardigheden trainingen. Deze thema’s zijn verwerkt in de blauwdruk omdat ze directe impact hebben op de jongeren: het verbreden van de horizon, het verbeteren van social skills of het vergroten veerkracht.

Project in het kort:
  • OpdrachtgeverABN AMRO Foundation
  • Onze rolABN AMRO Foundation heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de behoefte onder jongeren die de basis vormt voor een gedragen programmering
  • ResultaatGedragen programmering ABN AMRO foundation met hun partners Lelylyceum, OSB, Studiezalen en Lifeskills. Input voor Homebase Festival Conferentie inzetten voor Kansengelijkheid